Ordförande Ami Hommel och Sineva Ribeiro

Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet starkt kritiska till regeringsutredning om specialistsjuksköterskors utbildning

Inför Den andra november redovisade regeringens utredare Kenth Nauclér sin översyn av specialistsjuksköterskeutbildningen. Under utredningens gång har han signalerat att utredningen kommer att förorda ett förslag att dra ner antalet fasta specialistinriktningar från elva till tre. I förslaget saknas nytänkande kring vårdens omställning till en personcentrerad nära vård och utredningen tar inte heller hänsyn till etablerad forskning. Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening är starkt kritiska och kräver att utredningen görs om.

Med ett sådant förslag från utredaren kommer andelen specialistsjuksköterskor att minska än mer vilket innebär att vården utvecklas åt fel håll. Internationellt publicerad forskning* visar att hög kompetens inom omvårdnad krävs för att den nära patientvården skall hålla hög standard och vara patientsäker. Internationella sjuksköterskeorganisationen, ICN, gjorde nyligen ett officiellt uttalande om vikten av detta.

När regeringen beslutade om utredningen så välkomnade vi initiativet och den lägesbeskrivning som gjordes. För att säkra en god tillgång på specialistsjuksköterskor krävs en akademisk utbildning på avancerad nivå, som ger grundutbildade sjuksköterskor möjlighet att utbilda sig genom utbildningstjänst med full lön. Det behövs verksamhetsförlagd utbildning under ledning av specialistsjuksköterskor med handledarkompetens och en löneutveckling som motsvarar den kompetenshöjning som utbildningen gett. Så är inte fallet idag, när vårdens arbetsgivare misslyckas med att rekrytera och behålla dessa kompetenser och vårdplatser och utbildningsplatser står tomma. Alltså behövs att både utbildning och förutsättningar åtgärdas för att öka attraktiviteten i yrket ”specialistsjuksköterska”. Så långt är vi överens med utredaren.

Mer förvånande är det att utredaren kan komma att lämna förslag som inte säkrar specialistsjuksköterskans omvårdnadskompetens.

Specialistsjuksköterskeutbildningen leder idag till en generell magisterexamen och en yrkesexamen. Av allt att döma kommer utredningen föreslå att det ska räcka med yrkesexamen. Detta är vi starkt kritiska till. I en allt mer avancerad vårdmiljö behövs båda examina för att specialistsjuksköterskor ska få förmåga att utveckla och säkra kvalitet i vården inom sitt huvudområde, för att vara akademiskt gångbar och för forsknings- och utvecklingsarbete. Möjligheten att ta ut både akademisk examen och yrkesexamen gäller för alla högskoleutbildningar som leder till en yrkesexamen. Om det ska tas bort kan inte vara en fråga för denna utredning. Att göra det för en kvinnodominerad högskoleutbildning, men inte för andra jämbördiga utbildningar, vore även olyckligt ur ett genusperspektiv.

Utredaren signalerar att utredningen kommer att föreslå en neddragning av dagens elva fasta utbildningsinriktningar inom specialistsjuksköterska till så få som tre fasta och en öppen inriktning. Även detta är vi starkt kritiska till. Patientbehoven blir mer komplexa och avancerade och kräver mer specialisering inom fler olika områden, inte mindre.

Att göra försämringar av en för vårdens framtid helt central utbildning kommer inte att leda till att yrket specialistsjuksköterska blir mer attraktivt. Det kommer tvärtom att devalvera värdet av utbildningen och på sikt degradera en hel yrkeskår.

Vårdförbundet har deltagit i utredningens expertgrupp och Svensk sjuksköterskeförening i utredningens referensgrupper och vi kräver ett omtag, med ett helhetsgrepp som är förankrat i profession och forskning.

*Källa: 2016, Linda H Aiken, at all, Nursing skill mix in European hospitals: cross-sectional study of the association with mortality, patient ratings, and quality of care.

 

Klicka här för att läsa kommentaren i Dagens Medicin.

Nyheter, uttalanden och debattartiklar

 • Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet starkt kritiska till regeringsutredning om specialistsjuksköterskors utbildning

  31 oktober 2018
  Svensk sjuksköterskeförening är starkt kritiska till det förslag som har lämnats till regeringen där man vill dra ner antalet fasta specialistinriktningar från elva till tre.
 • Donationsveckan är nu igång

  10 oktober 2018
  Anna Forsberg berättar om vad du som är sjuksköterska kan bidra med för att lyfta frågan om organdonation. Anna är professor i vårdvetenskap vid Lunds universitet och styrelseledamot i Svensk sjuksköterskeförening.
 • Debatten om Lilla Erstagården

  26 september 2018
  Lilla Erstagården har av TV 4s Kalla Fakta beskyllts för att vara en dödsklinik för barn därför att de avstår från att ge döende barn näring eller vätska.
 • Skrivelse till regeringen om ensamkommande

  23 augusti 2018
  Svensk sjuksköterskeförening och några andra organisationer uppmanar regeringen att ta sitt humanitära ansvar.
 • Workshop om AssCE-formulär för avancerad nivå

  16 april 2018
  Den 12-13 april 2018 anordnades den 6:e workshopen om AssCE-formulärens användning vid bedömning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning i specialistsjuksköterske-utbildningar och i barnmorskeutbildningen. Lärare från 12 lärosäten deltog i workshopen som anordnades i ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och Umeå universitet.
 • Magnetmodellen är inte en produkt från NPM

  15 februari 2018
  I ETC den 15 februari påstår åter debattörerna Eldh och Ryd att Magnetmodellen är en form av New Public Management (NPM). Beviset för påståendet är framförallt att Magnetmodellen förespråkar att omvårdnadens resultat ska mätas.
 • Rapport från Nikolaprojektet

  2 februari 2018
  Svensk sjuksköterskeförening beviljades förra året 265 000 kronor av Socialstyrelsen för projektet Implementering och spridning av kateterfakta.nu som är ett webbaserat utbildningsmaterial om urinkatetrar.
 • Omskärelse av pojkar på icke-medicinska grunder

  16 januari 2018
  Sjuksköterskornas etiska råd anser att omskärelse av pojkar som inte är medicinskt motiverad är oförenlig med barnets rätt till integritet, självbestämmande och barnets bästa enligt FN:s konvention om barns rättigheter.
 • Magnetmodellen ökar vårdkvalitet och patientsäkerhet

  15 januari 2018
  Magnetmodell utgår inte från NPM (New Public Management), utan den utgår från en helhetssyn på patienten och syftar till att det ska finnas hög omvårdnadskompetens nära patienten.
 • Åldersbestämning av asylsökande – lägg ned och gör om!

  11 januari 2018
  Svensk sjuksköterskeförening är kritiska till åldersbedömningar av asylsökande då de nuvarande metoderna saknar tillräcklig vetenskaplig evidens för att vara tillförlitliga samt de etiska dilemman som uppstår på grund av denna osäkerhet.
 • Rebecca Eriksson tilldelas Queen Silvia Nursing Award 2017

  23 december 2017
  Rebecca Eriksson, från Röda Korsets högskola, får årets Queen Silvia Nursing Award. Hon tilldelas stipendiet för sin idé om en eltandborste som är anpassad för demenssjuka genom ergonomisk design och en elektronisk påminnelsefunktion.
 • Forskning om sjuksköterskor får pris

  11 december 2017
  Professor Anna Götlind tilldelades Gerda Höjers pris 2017, om 25 000 kronor, för sin skildring av sjuksköterskors kamp för professionalisering och rättvisa arbetsförhållanden i boken "Svensk sjuksköterskeförening 100 år - Bilder av sjuksköterskan".
 • WHO återinför Chief Nursing Officer

  24 oktober 2017
  Den 12 oktober utsågs Elizabeth Iro till Chief Nursing Officer vid Världshälsoorganisationen (WHO). Något som International Council of Nurses (ICN) har arbetat för länge, då sjuksköterskor inom WHO minskat kraftigt under det senaste decenniet.
 • Magnetkonferens drar niotusen sjuksköterskor

  23 oktober 2017
  Den 11–13 oktober genomförde den amerikanska sjuksköterskeföreningen ANA sin årliga Magnetkonferens.
 • Omvårdnad och kompetens i Almedalen 2017

  25 augusti 2017
  Svensk sjuksköterskeförening var på plats under Almedalsveckan för att sprida information om Magnetmodellen och vår nya strategi för jämlik vård och hälsa. Både Magnetmodellen och vår strategi för jämlik vård och hälsa visar på omvårdnadkompetensens betydelse för en trygg, säker och jämlik vård.
 • Specialistsjuksköterskeutbildningen ses över

  20 juli 2017
  Trots ett ökat behov av specialistsjuksköterskor har andelen specialistsjuksköterskor per 1000 invånare minskat flera år i rad. Regeringen har på grund av detta tillsatt en utredning med uppdrag att se över specialistsjuksköterskeutbildningen.
 • The 2017 European Conference in Nursing and Nursing Research

  12 juli 2017
  Den 4-5 juli hölls 2017 års upplaga av forskarkonferensen European Conference in Nursing and Nursing Research i Malmö. Temat för konferensen var framtidens omvårdnad och omvårdnadsforskning.
 • Rätt till vård på lika villkor

  26 juni 2017
  Svensk sjuksköterskeförening ställer sig tillsammans med 30 vårdorganisationer bakom Rätt till vård-initiativets nya ställningstagande om rätt till vård på lika villkor.
 • ICN:s kongress i Barcelona

  2 juni 2017
  Omvårdnadens bidrag till hälso- och sjukvården var högst upp på agendan när över åtta tusen sjuksköterskor från hela världen samlades på International Council of Nurses kongress i Barcelona den 27 maj–1 juni.
 • Socialstyrelsen lanserar ny e-tjänst

  29 maj 2017
  Den 1 juni lanserar Socialstyrelsen en ny e-tjänst i syfte att underlätta legitimationsansökan. Med den nya e-tjänsten kommer nyutexaminerade sjuksköterskor kunna ansöka om legitimation direkt från Socialstyrelsens hemsida.