Bild på publikationser som finns i Svensk sjuksköterskeförenings webbutik

Webbutik

I vår webbutik kan du beställa publikationer som berör sjuksköterskans profession och kunskapsområdet omvårdnad.

Du kan beställa våra produkter från Svensk sjuksköterskeförenings webbutik som sköts av Stjärndistribution. Du kan också göra beställningar via mejl till order@sdist.se

Stjärndistributions kundtjänst når du på telefon: 0290-76 76 76.

OBS! Porto tillkommer på alla beställningar.

Svensk sjuksköterskeförenings publikationer hittar du under respektive område nedan

 • eHälsa

  Sjuksköterskors engagemang och kunskap är viktigt för utvecklingen av e-hälsa inom omvårdnad. Svensk sjuksköterskeförening anser att e-hälsa ska stödja en personcentrerad vård.
 • Etik

  Här hittar du Svensk sjuksköterskeförenings utgivna publikationer inom det etiska området. Publikationerna berör bland annat professionens etik, mänskliga rättigheter i vården och etiska riktlinjer.
 • Evidensbaserad omvårdnad

  Sjuksköterskor har ansvar att tillämpa evidensbaserad vård för att kunna garantera att patienterna får omvårdnad i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Om sjuksköterskans ansvar och hur man bedriver evidensbaserad omvårdnad kan du läsa om i våra publikationer inom området.
 • Forskning och utveckling

  Svensk sjuksköterskeförening arbetar med utveckling av omvårdnad, både genom forskning och genom att dess resultat sprids till kliniskt verksamma sjuksköterskor.
 • Hälsofrämjande

  Svensk sjuksköterskeförening vill bidra till utvecklingen av en omvårdnad som innebär att sjuksköterskor inom alla verksamhetsområden kan arbeta utifrån ett hälsofrämjande synsätt.
 • I samverkan med sektioner

 • Kompetensbeskrivningar och riktlinjer

  Svensk sjuksköterskeförening har i samarbete med ett antal sektioner tagit fram kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor med specialisering i olika områden.
 • Kvalitet

  Genom att utveckla kvaliteten på omvårdnadsarbetet ökar förutsättningarna för att patienten får en allt bättre vård. En del i arbetet med kvaitetsutveckling är att att ta fram och sprida olika skrifter inom området kvalitet.
 • Om Svensk sjuksköterskeförening

  Under den här rubriken hittar du publikationer om Svensk sjuksköterskeförening och föreningens historia.
 • Re-Aktion: kunskapsunderlag för en säkrare vård

  Frågan om patienternas säkerhet i vården engagerar såväl allmänhet och forskare som vårdens professioner och andra ansvariga för vård och omsorg. Genom kunskapsunderlagen i serien Re-Aktion vill vi lyfta fram omvårdnadsforskningens betydelse för en god och säker vård.
 • Svensk sjuksköterskeförening om

  Under rubriken Svensk sjuksköterskeförening om… synliggör vi ställningstaganden kring strategiskt viktiga områden för att bedriva god omvårdnad.
 • Utbildning

  Utvecklingen framåt går mot att omvårdnad blir allt mer specialiserad. Vårdens och omsorgens intensiva utveckling ställer nya krav på sjuksköterskors kompetens.